Navigácia

SOČ Šablóna referátu Kritériá referátu Hodnotenie prezentácie Komisionálne skúšky - smernica

Komisionálne skúšky - smernica

  smernica_KS.docx

 

GYMNÁZIUM – GIMNÁZIUM, HURBANOVA 34, 982 01 TORNAĽA

 

INTERNÁ SMERNICA

Komisionálne skúšky

Interná smernica č.03/2014

Účel predpisu :

Túto internú smernicu vydáva riaditeľka Gymnázia- Gimnázia Tornaľa v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ,,školský zákon”)  § 56 a § 57 a z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Oblasť platnosti:

Smernica platí pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov školy

Počet strán: 6

Počet príloh: 0

Gestor:

 

Mgr. Dana Kišfalušiová

 

Schválila:

 

Pedagogická rada

 

 

Dátum schválenia:

25.8.2014

 

Dátum účinnosti:

1.9.2014

 

 

Úvodné ustanovenia

1./ Organizácia komisionálnych skúšok sa riadi hlavne touto smernicou a Zákonom

 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 ( ďalej len ,,školský zákon ” ) a z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

2./ Predmetov smernice je upraviť podmienky a jednotný postup školy pri komisionálnych skúškach žiakov Gymnázia – Gimnázia v Tornali.

Článok 1

Dôvody komisionálnej skúšky

 Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak

a) vykonáva rozdielovú skúšku,

b) je skúšaný v náhradnom termíne,

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

e) vykonáva opravné skúšky,

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

h) koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

i) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

j) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

k) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,

l) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

(2) Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).

(3) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.

(4) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

(5) Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

(6) O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľka školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľka školy.

(7) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

(8) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

(9) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 6.

Čl.3

Komisia

 1.  Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná.
 2. Komisia sa skladá z

       a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľka školy alebo ňou poverený učiteľ

        b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný  

          vyučovací predmet,

        c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo

           príbuzný vyučovací predmet.

 1. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

Čl.4

Štúdium podľa individuálneho učebného plánu

 1. Žiak môže vykonávať komisionálne skúšky v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu na základe rozhodnutia riaditeľky školy.
 2. Pre žiaka, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu, platí učebný plán podľa školského vzdelávacieho programu v danom školskom roku.
 3. Žiak študujúci podľa individuálneho učebného plánu je povinný zúčastniť sa minimálne dvoch konzultácii za polrok z každého vyučovacieho predmetu. Obsah konzultácii si dohodne na začiatku polroka s vyučujúcim daného predmetu v spolupráci s triednym učiteľom. Konzultácie sa konajú po vyučovaní (po 14.05. hod.), uvedený čas je možné upraviť po dohode s vyučujúcim tak, aby nenarušili výchovno-vzdelávací proces v škole.
 4. Žiakovi, ktorý bude komisionálne skúšaný, predseda komisie oznámi pravidlá klasifikácie pred začiatkom vykonania komisionálnej skúšky.
 5. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky a skúšaný žiak svojim podpisom potvrdí, že bol o výsledku informovaný.
 6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na kom. skúšku sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu stupňom nedostatočný. O tejto skutočnosti triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu (alebo plnoletého žiaka) na konci 1. a 2. polroku písomne poštou listovou zásielkou do vlastných rúk. Doklad o prevzatí písomnej zásielky tvorí súčasť dokumentácie o komisionálnej skúške.
 7. Dokumentáciu žiaka študujúceho podľa individuálneho učebného plánu  vedie jeho triedny učiteľ. Dokumentáciu tvorí: individuálny učebný plán, plán konzultácií žiaka študujúceho podľa  individuálneho učebného plánu,protokol o vykonaní komisionálnej skúšky,zadanie úloh/otázok, podmienky klasifikácie odpovedí a žiakom vypracované písomné úlohy,hlásenie o vykonaní skúšky z predmetu pre triedneho učiteľa podpísané skúšajúcim a skúšaným žiakom.
 8. Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu žiaka: „Žiak študuje podľa individuálneho učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľky školy číslo .../ rok/ GGT.......
 9. Na vysvedčení v časti „doložka“ triedny učiteľ uvedie: Žiak študoval podľa individuálneho učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľa školy číslo .../ rok/ GGT.......
 10. Žiak študujúci podľa individuálneho učebného plánu sa klasifikuje každý polrok na základe výsledkov komisionálnej skúšky v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §§ 55, 56, 57
 11. Žiak je povinný vykonať kom. skúšky zo všetkých predmetov v riadnom termíne každého polroka. V prípade závažných dôvodov môže požiadať riaditeľa školy o predĺženie klasifikačného obdobia.
 12. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať kom. skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
 13. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovanív pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje :

              a) údaje identifikujúce žiaka,

              b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

              c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka

Článok 5

Záverečné ustanovenie

Táto interná smernica nadobúda účinnosť v plnom rozsahu dňa 01.09.2014

 

                                                                                                Mgr. Dana Kišfalušiová, riaditeľka školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium - Gimnázium
  Hurbanova 34
  982 01 Tornaľa
 • +421 475523118

Fotogaléria