Navigácia

Profil školy Iskolánkról História školy Iskolánk története Jubileum školy - Az iskola jubileuma

Profil školy

Vitajte na stránke našej školy

Naše gymnázium  je štátnou strednou školou v Tornali. Prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, hercov, inžinierov, ... v regióne sú absolventi práve našej školy. Toto je najväčší a najdôležitejší prínos nášho gymnázia pre Tornaľu  a  široké okolie. Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie.

 Pedagogický zbor tvorí tím kvalitných pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov.  Na škole pôsobí veľa mladých, odborne pripravených a pre nové podnety otvorených učiteľov, ktorí urobia všetko pre to, aby naši žiaci boli primerane a všestranne pripravení tak pre ďalšie štúdiá, ako neskoršie povolania. O úrovni školy a našich pedagógov svedčí fakt, že naši učitelia spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej  a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.

Humanitné a prírodovedné predmety majú u nás veľmi dobrú úroveň. Vedomosti z chémie si žiaci dopĺňajú v novej učebni chémie. Na našej škole kladieme veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Na štvorročnom i osemročnom gymnáziu sa na základe vlastného výberu žiakov vyučuje anglický a nemecký jazyk v odborných učebniach s interaktívnou tabuľou.

Projekt  Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, ktorý bol zameraný  na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, priniesol pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny  a pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu.

Na našej škole funguje aj študentský parlament, ktorý pravidelne vydáva školský časopis.  Študenti majú zabezpečený kurz plávania, lyžiarsky výcvik, kurz spoločenského tanca, pravidelne chodíme na exkurzie a koncoročné triedne výlety, navštevujeme divadelné predstavenia a rôzne prednášky a prezentácie. Organizujeme zaujímavé tematické dni.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú domácich a medzinárodných súťaží. V poslednom období sme dosiahli vynikajúce výsledky  na súťažiach z anglického, maďarského, nemeckého jazyka, histórie, biológie a geografie, ako aj na matematických olympiádach. Takisto aj na medzinárodných, domácich (celoštátnych), krajských a okresných kolách športových súťaží a súťaží v prednese  poézie a prózy.

Je tradíciou, že naši absolventi bez problémov robia prijímacie pohovory na rôzne vysoké školy. Sme úspešní v počte prijatých študentov a v počte tých, ktorí vysoké školy  ukončia.    

                                            Mgr. Dana Kišfalušiová

                                                                                                                                                        riaditeľka školy 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hostinského 3
    979 01 Rimavská Sobota
  • +421 475621471
    riaditeľka: 0911095669

Fotogaléria